پروژه «مسام» تابع مرکز امداد ملک سلمان از پاکسازى 558 مين ظرف يک هفته خبرداد

دوشنبه 1444/1/17 برابر با 2022/08/15
  • Share on Google+

رياض 17 محرم 1444هـ برابر با 15 اوت 2022م واس
پروژه مين زدايي «مسام» تابع مرکز امداد و کمک‌هاي بشردوستانه ملک سلمان اعلام كرد که در دومين هفته ماه اوت 2022 موفق به پاکسازي 558 مين کارگذارى شده توسط شبه‌نظاميان حوثى شد از جمله 12 مين‌هاى ضد نفر، 278 مين ضد تانک، 266 مهمات منفجر نشده و 2 بسته انفجاري.
تيم کارشناسى پروژه مسام در اين مدت 33 مين ضد تانک و 6 مين ضد نفر و 2 ماده غير منفجره را در استان ضالع خنثى کرده و يک مين ضد نفر و 12 مين ضد تانک را در بخش حيس در استان حديده خنثى کرده است.
20 ماده غير منفجره و 32 مين ضد تانک و 3 مين ضد نفر در استان حديده و در استان شبوه يک مين ضد نفر و19 مين ضد تانک و 103 ماده غير منفجره نيز خنثى گرديد.
و در استان تعز يک مين ضد نفر و 183 مين ضد تانک و 143 ماده غير منفجره خنثى گرديد.
به اين ترتيب مجموع مين ها و بمبهاى خنثى شده توسط پروژه مسام از ابتداي اجراى آن به 353 هزار و 936 مين و بمب کنار جاده اي مي رسد، که توسط شبه نظاميان تروريست حوثي در مناطق مختلف کاشته شده و تاکنون جان بسياري از کودکان و زنان و مردان بي دفاع يمن را گرفته است.
--واس
14:14 LOCAL TIME 11:14 GMT
0006